Menu X

Op het gebruik van de website van Recupair Nederland B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Recupair Nederland B.V. stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door Recupair Nederland B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Recupair Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

Recupair Nederland B.V. kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Recupair Nederland B.V. en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recupair Nederland B.V. niet toegestaan.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier inzien en opslaan. Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.